Warunki korzystania z Serwisu

Warunki korzystania z serwisu internetowego www.misterwhat.pl, którego administratorem jest FABULABS S.p.A. Niniejszy dokument został sporządzony w języku angielskim. W zakresie, w jakim którekolwiek z tłumaczeń niniejszych Warunków różni się od wersji angielskiej, moc rozstrzygającą ma wersja angielska.

Fabulabs S.p.a. ("FABULABS"), z oficjalną siedzibą: Galleria Polidoro 7, 43121 Parma, Włochy, identyfikator podatkowy VAT: 02531310346, e-mail: , świadczy usługi za pośrednictwem serwisu internetowego https://www.misterwhat.pl („Serwis” lub „MISTERWHAT”).

1. Zakres obowiązywania Warunków korzystania z Serwisu

Jeżeli wyraźnie nie stwierdzono inaczej, niniejsze Warunki korzystania z Serwisu www.misterwhat.pl (łącznie zwane dalej „Warunkami”) obowiązują dla wszystkich usług świadczonych za pośrednictwem internetowego katalogu firm www.misterwhat.pl, w odniesieniu do aktywności w Serwisie, korzystania z jego Usług oraz odnośnie do wszystkich relacji i interakcji pomiędzy Gośćmi/Użytkownikami a Serwisem.

2. Definicje

Na potrzeby niniejszych Warunków oraz Polityki Prywatności Serwisu wyrażenia pisane wielką literą (zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej) otrzymują odpowiednio przypisane im poniżej znaczenie:
  • Usługa: usługi dostępne w Serwisie.
  • Część Publiczna: publicznie dostępna część Serwisu, do której dostęp mają zarówno Użytkownicy, jak i Goście bez konieczności logowania.
  • Część Zastrzeżona: część Serwisu, do której dostęp mają wyłącznie Użytkownicy.
  • Gość: osoba, która odwiedza Część Publiczną, lecz nie posiada dostępu do Części Zastrzeżonej Serwisu.
  • Użytkownik: upoważnione osoby fizyczne lub prawne, partnerzy lub stowarzyszenia prywatne, które dopełnią procedury rejestracji i założą konto MISTERWHAT. Zalogowani Użytkownicy mają dostęp do Części Zastrzeżonej oraz dodatkowych funkcji i usług oferowanych przez Serwis.
  • Informacja o Firmie: zbiór informacji związanych ze spółką, specjalistą, stowarzyszeniem, instytucją lub inną działalnością prowadzoną na danym obszarze. Informacja może obejmować np. nazwę spółki, adres, numer telefonu, branżę, opis produktów i usług.
  • Dane Osobowe: wszelkie informacje związane z zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą (osobą, której dane dotyczą).

3. Usługa

Usługi udostępniane przez MISTERWHAT obejmują m.in.:

A. Bezpłatny dostęp do list spółek, profesjonalistów, Użytkowników w podziale na kategorie działalności. Zarejestrowani Użytkownicy mogą dodawać nowe profile spółek;

B. Recenzje, zdjęcia lub inne dotyczące spółek treści, które Użytkownicy mogą dodawać za pośrednictwem platformy dostarczonej przez MISTERWHAT.

Goście i Użytkownicy mogą występować o usługi dostępne po rejestracji lub bez niej wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków. Pracownicy FABULABS nie są uprawnieni do zawierania żadnych dodatkowych porozumień ustnych. Wyłączone jest działanie odmiennych warunków.

4. Podstawowe warunki korzystania z serwisu

4.1 Korzystając z usług Serwisu, Użytkownik lub Gość wyraża zgodę na bezwzględne przestrzeganie Warunków przez cały okres korzystania z MISTERWHAT.

4.2 Aby zaprezentować swoją działalność lub uzyskać dostęp do poszczególnych usług Użytkownik musi dokonać rejestracji. Rejestracja w MISTERWHAT jest bezpłatna. Jeżeli Użytkownik nie wypełni formularza rejestracyjnego, to w przypadku pozyskania danych ze źródeł ogólnodostępnych FABULABS zastrzega sobie prawo do usunięcia danych bez pisemnego powiadomienia Użytkownika, kiedy nie będzie możliwe ich zaktualizowanie na podstawie źródeł ogólnodostępnych. Wszelkie informacje podawane przez Użytkownika, wymagane w formularzu rejestracyjnym, winny być zgodne z prawdą, pełne oraz aktualne. Użytkownik zobowiązany jest regularnie weryfikować publikowane treści oraz aktualizować dane kontaktowe i inne informacje. W razie niedopełnienia przez Użytkownika obowiązku bezwzględnej prawdziwości i kompletności danych wprowadzanych w polach oznaczonych jako obowiązkowe serwisowi FABULABS przysługuje prawo tymczasowego lub trwałego usunięcia jego konta oraz pozbawienia Użytkownika prawa do korzystania z usług MISTERWHAT, do których wymagana jest rejestracja.

4.3 Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z usług Serwisu bez zgody i nadzoru rodziców. Określenie, które usługi odpowiednie są dla nieletnich spoczywa w gestii ich prawnych opiekunów i FABULABS nie ponosi odpowiedzialności za żaden przypadek korzystania z usług bez nadzoru rodzicielskiego.

5. Informacje do wiadomości Użytkowników i Gości

5.1 Użytkownicy mogą prezentować swoją działalność i firmy w celu bezpłatnego korzystania z usług oferowanych przez MISTERWHAT.

5.2 MISTERWHAT przekazuje Gościom i Użytkownikom samo prawo do korzystania z informacji udostępnionych przez MISTERWHAT. Prawo to jest nieograniczone co do czasu i przestrzeni oraz jest ograniczone do wyszukiwania i wykorzystywania informacji jedynie na własny użytek. Każde inne wykorzystanie informacji udostępnionych przez MISTERWHAT jest bezwzględnie zakazane. Do niedozwolonego wykorzystania udostępnionych informacji zalicza się: wykorzystanie informacji udostępnionych przez MISTERWHAT na użytek przemysłowy bądź komercyjny, częściowe bądź całkowite powielanie, sprzedaż, rozpowszechnianie, przekazywanie, publikacja informacji i danych dostępnych w Serwisie, tworzenie katalogów lub cyfrowych bądź drukowanych baz danych, przekazywanie informacji osobom trzecim. Goście mogą korzystać z Serwisu jedynie w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

5.3 FABULABS oferuje usługę w istniejącym kształcie i w miarę dostępności, bez żadnej dodatkowej gwarancji, dorozumianej bądź wyraźnej, za zawarte w nim treści, ich wykorzystanie oraz dostępność. FABULABS nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego dostępu do Serwisu i jego Usług, który może być uzależniony od czynników będących poza jego kontrolą. Przykładowo dostęp do Serwisu i jego usług może być zawieszony bądź przerwany (czasowo lub trwale) w związku z jakimikolwiek problemami technicznymi, wypadkami lub naruszeniem warunków korzystania z serwisu. W żadnym wypadku FABULABS nie ponosi odpowiedzialności wobec Gości lub Użytkowników za skutki przerwania bądź zawieszenia usług.

5.4 Należący do MISTERWHAT kod źródłowy, dane, oprogramowanie, logotypy, teksty, obrazy, grafiki, układ i projekt strony chronione są prawami autorskimi oraz, gdy ma to zastosowanie, przepisami w zakresie ochrony znaków towarowych. Zamieszczone w Serwisie znaki towarowe i logotypy stanowią własność FABULABS. O ile nie określono inaczej, prawa autorskie do oprogramowania, programów, kodu źródłowego, grafik, projektu tekstów, danych itd. należą do FABULABS. Goście/Użytkownicy wyrażają zgodę na to, iż logotypy, znaki towarowe, treści, informacje, oprogramowanie, kod, dane oraz wszelkie inne znajdujące się w Serwisie rozwiązania techniczne, twórcze czy graficzne stanowią własność FABULABS i mogą być wykorzystywane przez Gościa/Użytkownika wyłącznie na potrzeby korzystania z Serwisu i jego Usług. Wszelkie niedozwolone wykorzystywanie, w tym m.in. częściowe bądź całkowite powielanie, sprzedaż, modyfikacja, rozpowszechnianie, przekazywanie, publikacja, jest zakazane i podlegać będzie przepisom prawa cywilnego i karnego. Powielanie lub inne wykorzystywanie dozwolone jest jedynie za każdorazową pisemną zgodą.

5.5 Użytkownik lub Gość dopuszczający się naruszenia praw związanych z korzystaniem z serwisu internetowego ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki takiego naruszenia.

5.6 Gość lub Użytkownik winien niezwłocznie zgłosić do MISTERWHAT wszelkie błędy lub inne zagrożenia bądź nadużycia spowodowane przez osoby trzecie.

5.7 Goście lub Użytkownicy nie mogą zamieszczać ani przesyłać pocztą elektroniczną czy też w jakikolwiek inny sposób żadnych wirusów ani innych programów mających na celu uszkodzenie bądź ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu czy urządzeń służących do telekomunikacji. W przypadku wszelkich informacji przesyłanych pocztą elektroniczną bądź w jakikolwiek inny sposób, czy to publicznie udostępnianych, czy przesyłanych prywatnie, w tym zdjęć, filmów, grafik, wiadomości, danych, tekstu, oprogramowania, dźwięku czy jakichkolwiek innych treści, całkowita odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na osobie, która przesyła daną treść.

5.8 Mimo okresowego monitorowania Serwisu FABULABS nie może zagwarantować, że Serwis jest wolny od wirusów i innych potencjalnie groźnych programów. Wyłączna odpowiedzialność za stosowanie wszelkich środków bezpieczeństwa i aktualnego oprogramowania niezbędnego do ochrony sprzętu leży po stronie Gościa/Użytkownika.

5.9 FABULABS nie weryfikuje żadnych treści zamieszczanych w Serwisie przez zarejestrowanych Użytkowników lub Gości i nie gwarantuje (ani nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie) poprawności, jakości, rzetelności, oraz kompletności tych treści. Goście i Użytkownicy winni traktować informacje zawarte w Serwisie jako wskazówki oraz przyjąć do wiadomości, iż FABULABS nie ponosi odpowiedzialności za żaden przypadek zamieszczenia w Serwisie informacji niepełnych, niepoprawnych bądź niepodania informacji.

5.10 MISTERWHAT nie kontroluje treści zamieszczonych przez Gości i Użytkowników. Treść profilu firmy nie może zawierać żadnych spośród następujących treści: wulgarny język, treści związane z nietolerancją na tle rasowym lub skierowane przeciwko jakiejkolwiek osobie, grupie lub organizacji, pornografia, treści przeznaczone osób dorosłych, hakerstwo, treści dotyczące nielegalnych narkotyków bądź związanych z nimi akcesoriów, oraz wszelkie inne treści, które są sprzeczne z prawem, naruszają prawa innych osób bądź promują działalność sprzeczną z prawem. FABULABS zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia profilu firmy zawierającego którekolwiek z powyższych treści. Ponadto nie zezwala się na publikację jakichkolwiek danych, tekstów, obrazów, plików, linków, oprogramowania bądź innych treści, które FABULABS uzna za szkodliwe, niezgodne z prawem, naruszające czyjeś dobre imię, obraźliwe, napastliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści, nieprzyzwoite bądź w jakikolwiek inny sposób kontrowersyjne.

5.11 MISTERWHAT szanuje wolność słowa Gości i Użytkowników. Jednakże wymaga się, aby wolność ta była realizowana w granicach prawa, bez jakiegokolwiek naruszania praw żadnej firmy, profesjonalisty, spółki czy organizacji. Zarejestrowani Goście mogą dodawać komentarze, opinie i inne treści dotyczące poszczególnych firm. Rejestrując się, Goście przyjmują do wiadomości, iż ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści, które dodadzą poprzez udostępnioną w Serwisie platformę do komentowania. W związku z tym FABULABS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Gości i Użytkowników, którzy naruszają niniejsze Warunki. FABULABS zastrzega sobie prawo zablokowania i usunięcia każdego znieważającego, obraźliwego, dyskryminującego bądź wulgarnego komentarza bądź opinii bez uprzedniego powiadomienia Gościa/Użytkownika, który go zamieścił. Nie są dopuszczalne opinie i komentarze odnoszące się bezpośrednio do właścicieli bądź pracowników firm. FABULABS nie jest zobowiązany do sprawdzania ani weryfikowania komentarzy i opinii zamieszczanych przez Gości/Użytkowników. Jednakże FABULABS zastrzega sobie prawo dostępu do tych komentarzy i opinii w każdym czasie i bez uprzedniego powiadomienia w celu sprawdzenia, czy przestrzegane są Warunki. Jeżeli stwierdzone zostanie jakikolwiek naruszenie, czy to faktyczne, zweryfikowane, czy domniemane, FABULABS zastrzega sobie prawo podjęcia wymaganych działań, w tym zawieszenia bądź przerwania świadczenia usługi. FABULABS zastrzega sobie prawo powiadomienia właściwych organów, jeżeli będzie to zasadne.

5.12 Zakazane jest przesyłanie niezamówionych treści w ramach Serwisu MISTERWHAT. Obejmuje to przesyłanie niezgodnych z prawem i niezamówionych wiadomości, reklam i ofert promocyjnych do osób trzecich. Przy wysyłaniu wiadomości zakazane jest podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących nadawcy, jak również ukrywanie jego tożsamości.

5.13 FABULABS zastrzega sobie prawo sprzedaży powierzchni reklamowej w Serwisie i zamieszczania w nim reklam, bezpłatnie bądź za opłatą, według własnego uznania.

6. Bezpieczeństwo i obowiązki zarejestrowanych Gości

6.1 Użytkownik/Gość zobowiązuje się wchodzić do Serwisu i korzystać z jego Usług zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) oraz włoską Ustawą o własności przemysłowej, prawach autorskich, handlu elektronicznym oraz cyberprzestępczości. Powyższy zapis oznacza m.in., iż: Gość/Użytkownik zobowiązuje się: a) nie wykorzystywać Serwisu do żadnych celów sprzecznych z prawem; b) nie wykorzystywać Serwisu do publikowania czy przekazywania w żaden sposób jakichkolwiek informacji bądź treści nieprawdziwych, obraźliwych, obelżywych, nieuprawnionych, sprzecznych z prawem, dotyczących łamania prawa, pornograficznych, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, rasistowskich, znieważających, oszczerczych; c) nie przekazywać żadnych materiałów, treści, wiadomości zachęcających inne osoby do łamania prawa; d) nie przesyłać niezamówionych treści, nie przesyłać wiadomości komercyjnych lub promocyjnych; e) nie zamieszczać, instalować ani rozpowszechniać wirusów, złośliwego oprogramowania ani innych szkodliwych programów w sieci i systemie. Nie ingerować w informacje dotyczące towarów i osób, a także ich nie uszkadzać i nie usuwać; f) nie podejmować działań, które mogłyby spowodować celowe, nieuzasadnione, ani jakiekolwiek inne przeciążenie Serwisu i jego Usług.

6.2 (Bezpieczeństwo i dostęp) Rejestrując się w Serwisie MISTERWHAT posiadacz konta przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonane za pośrednictwem jego konta. Posiadacz konta nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Gość/Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczne przechowywanie i zachowanie hasła oraz zarządzanie nim i właściwe z niego korzystanie: Gość/Użytkownik zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne działania w celu ochrony i właściwego korzystania z hasła oraz niezwłocznie powiadomić MISTERWHAT o utracie bądź nieuprawnionym użyciu hasła, a także o każdym innym potencjalnym przypadku nadużycia. MISTERWHAT może w każdym czasie i bez uprzedniego powiadomienia zmodyfikować lub zablokować hasło z powodów technicznych lub związanych z bezpieczeństwem, informując o zmianie Gościa/Użytkownika, który następnie będzie musiał wykonać wskazane kroki w celu uzyskania ponownego dostępu do Serwisu. Aby zapobiec ewentualnym nadużyciom, posiadacz konta, opuszczając Serwis, winien skorzystać z linku „Wyloguj”.

6.3 Użytkownik przesyła wszelkie informacje niezbędne do realizacji usługi. Zastrzega on sobie prawo do przenoszenia i publikacji danych i informacji oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych. MISTERWHAT nieodpłatnie zamieszcza publikowane treści w Internecie na potrzeby swoich Gości.

6.4 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność i zgodność z prawem przekazywanych przez siebie informacji. W szczególności dotyczy to Użytkowników posiadających regulowany prawem tytuł zawodowy lub są członkami izb zawodowych (np. architekci, lekarze, rzemieślnicy, prawnicy, notariusze, księgowi). Użytkownik gwarantuje, że zamieszczone dane są zgodne z przepisami krajowymi.

6.5 Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie odpowiedzialności cywilnej od FABULABS w odniesieniu do wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z zamieszczenia informacji w sposób niezgodny z prawem. Powyższe zobowiązanie do przejęcia odpowiedzialności obejmuje zobowiązanie do całkowitego przejęcia kosztów obrony procesowej od operatora Serwisu (np. koszty zastępstwa procesowego, sądowe, związane z apelacją, opłaty związane z prowadzeniem sprawy).

6.6 MISTERWHAT może przesyłać informacje i wyjaśnienia dotyczące Warunków, w szczególności na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne sprawdzanie skrzynki pocztowej, za pośrednictwem której dokonał rejestracji w MISTERWHAT.

6.7 FABULABS jest uprawniony do regularnego przesyłania Użytkownikowi biuletynów z informacjami o aktualnościach i nowych usługach w ofercie oraz do występowania do Użytkownika z prośbą o weryfikację i aktualizację opublikowanych informacji dotyczących Użytkownika. W przypadku, gdy FABULABS poweźmie jakiekolwiek podejrzenie, iż opublikowane informacje są nieprawdziwe, nieścisłe, nieaktualne bądź niepełne, może on w każdym czasie zwrócić się do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o aktualizację informacji; jeżeli Użytkownik nie odpowie na e-mail, FABULABS zastrzega sobie prawo usunięcia profilu Użytkownika z Serwisu.

6.8 Zarejestrowany posiadacz konta ponosi pełną odpowiedzialność za kontrolowanie dostępu do konta oraz za skutki nadużyć popełnionych podczas jego dostępu do konta, wynikające z zaniedbania środków bezpieczeństwa.

7. Prawa związane z korzystaniem z serwisu

7.1 FABULABS jest upoważniony do przechowywania treści oraz przekazywania ich osobom trzecim w celu wypełnienia przepisów prawnych lub orzeczeń sądowych/administracyjnych, o ile jest to wymagane przepisami prawa bądź jest to konieczne, bądź dozwolone przez prawo, na potrzeby wprowadzenia w życie niniejszych Warunków, odpowiedzenia na zarzuty osób trzecich dotyczące naruszenia praw autorskich lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego FABULABS, jego Gości oraz Użytkowników. FABULABS podkreśla, iż techniczne przetwarzanie i przekazywanie treści przez Użytkowników może być dokonane za pośrednictwem różnych sieci. Treści mogą ulegać nieznacznym modyfikacjom w celu dostosowania do różnych wymagań sieci lub urządzeń (jak np. różne przeglądarki internetowe).

7.2 Użytkownik potwierdza, że posiada wszelkie prawa niezbędne do publikowania w Internecie wszystkich tekstów i innych materiałów. Użytkownik przenosi na FABULABS wszelkie prawa niezbędne do publikacji jego treści, tj. prawa związane z korzystaniem z serwisu, prawa chroniące usługę i inne prawa, w szczególności prawa do publikowania i powielania obrazów, logotypów, treści itd.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

8.1 FABULABS nie ponosi odpowiedzialności za treści i działania Gości lub Użytkowników Serwisu. Nie mogą one być przypisane operatorowi serwisu www.misterwhat.pl i nie odzwierciedlają jego przekonań. Treści te obejmują linki, informacje o profilu, recenzje, komentarze, fotografie oraz filmy zamieszczone na stronach serwisu.

8.2 FABULABS przykłada wielką wagę do tego, aby usługi były niezawodne i aby występowało jak najmniej przerw w ich działaniu. Nie można jednak wykluczyć wystąpienia przerw spowodowanych względami technicznymi bądź usterkami serwera i FABULABS nie ponosi odpowiedzialności za takie przerwy.

8.3 FABULABS nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkowników lub Gości z katalogu działalności, jako że w przypadku takich bezpłatnych usług w sensie prawnym brak jest umowy o świadczenie usług. W związku z tym nie mogą mieć miejsca roszczenia dotyczące utraty zysków, roszczenia rekompensaty ze strony osób trzecich ani dotyczące innych bezpośrednich czy też pośrednich szkód powstałych w wyniku przerw bądź niewłaściwego korzystania z serwisu.

9. Prawa związane z treściami ogólnodostępnymi

9.1 Publikując treści lub pliki w miejscach ogólnodostępnych, Użytkownik lub Gość przekazuje FABULABS prawo do korzystania z tych treści (w całości lub w części) na skalę globalną w zakresie ich powielania, modyfikacji, dostosowania i publikacji, o ile ma to na celu wyłącznie prezentację, rozpowszechnianie oraz promocję przedmiotowych treści

9.2 Powyższe prawo zachowuje ważność wyłącznie w okresie, w którym treści te są publikowane przez Użytkownika bądź Gościa. Użytkownicy mogą w każdym czasie usuwać z Serwisu publikowane treści.

9.3 W przypadku gdy Użytkownik bądź Gość nie dysponuje prawem do publikowania poszczególnych treści, musi on zagwarantować, iż dysponent tych praw wyraża zgodę na przeniesienie praw zgodnie z powyższymi postanowieniami.

10. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

MISTERWHAT stosuje wszelkie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych uwierzytelniających, haseł i innych danych rejestrowanych dla bezpieczeństwa przed uszkodzeniem, ingerencją, utratą czy nieuprawnionym dostępem. Środki stosowane w celu wypełnienia wymogów ochrony są zgodne z powszechnie przyjętymi standardami w tym zakresie.

11. Właściwość sądu

Jedynym miejscem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących usług oferowanych przez MISTERWHAT jest Pavia (Włochy). Do wszelkich roszczeń wynikających z sytuacji opisanych w niniejszych Warunkach lub mających z nimi związek stosuje się prawo włoskie.

12. Rozłączność

Jeżeli niektóre postanowienia niniejszych Warunków staną się w całości lub w części nieważne bądź przestaną obowiązywać z mocy prawa, pozostałe postanowienia Warunków pozostaną w mocy. W miejsce zapisów, które utraciły ważność, automatycznie wchodzą przepisy prawa. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku ewentualnych braków w niniejszych Warunkach.