Zasady Użytkowania

Warunki korzystania z serwisu internetowego www.misterwhat.pl, którego administratorem jest FABULABS S.p.A. Niniejszy dokument został sporządzony w języku angielskim. W zakresie, w jakim którekolwiek z tłumaczeń niniejszych Warunków różni się od wersji angielskiej, moc rozstrzygającą ma wersja angielska.

1. Zakres obowiązywania Warunków

1.1 Jeżeli wyraźnie nie stwierdzono inaczej, niniejsze Warunki korzystania (zwane dalej „Warunkami”) z serwisu internetowego www.misterwhat.pl (zwanej dalej „MISTERWHAT”) obowiązują dla wszystkich usług ujętych w internetowym katalogu działalności www.misterwhat.pl w odniesieniu do poruszania się po Portalu, korzystania z oferowanych w nim Usług oraz do wszelkich stosunków i kontaktów pomiędzy MISTERWHAT a Użytkownikami/Klientami, chyba że do danej usługi zastosowanie mają szczególne okoliczności.

1.2 (Definicje)

MISTERWHAT: spółka FABULABS S.p.A., Via Ticinello 22, Pavia (27100 – PV, Włochy), nr VAT 02531310346 ("FABULABS") promująca swoją działalność i oferująca usługi za pośrednictwem serwisu internetowego („Portal”) www.misterwhat.pl („MISTERWHAT”).

Usługi: usługi oferowane przez MISTERWHAT;

Rejestracja: operacja administrowana przez MISTERWHAT obejmująca wydanie Hasła alfanumerycznego, które w połączeniu z adresem e-mail pozwala Użytkownikowi zalogować się do strefy ograniczonego dostępu MISTERWHAT. Użytkownik, który rejestruje się w MISTERWHAT zgadza się na otrzymywanie w ramach usługi wiadomości i powiadomień od MISTERWHAT;

Użytkownik: użytkownik Internetu, który odwiedza serwis internetowy MISTERWHAT i korzysta z jego usług;

Klient: uprawniona osoba fizyczna, podmiot niebędący osobą prawną, osoba prawna, wspólnik lub spółka, która ukończyła proces rejestracji umożliwiający dostęp do oferowanych przez MISTERWHAT usług, do których wymagana jest rejestracja.

1.3 Użytkownicy portalu internetowego MISTERWHAT mogą wyszukiwać w nim informacje na temat spółek oraz uprawnionych osób fizycznych i podmiotów niebędących osobami prawnymi. Informacje te zamieszczane są w katalogu działalności MISTERWHAT bezpośrednio przez uprawnionych przedstawicieli powyższych podmiotów lub są pozyskiwane ze źródeł ogólnodostępnych, które nie są chronione prawem autorskim i które są dostępne dla każdego. Klienci prezentują swoją działalność w MISTERWHAT, wykorzystując usługi udostępniane przez MISTERWHAT lub usługi MISTERWHAT, do których wymagana jest rejestracja.

Usługi udostępniane przez MISTERWHAT obejmują m.in.:

A. Bezpłatny dostęp do list spółek, profesjonalistów, Klientów w podziale na kategorie działalności. Zarejestrowani Klienci mogą dodawać nowe profile spółek;

B. MISTERWHAT może w każdym czasie uruchomić funkcjonalności umożliwiające Użytkownikom lub Klientom dodawanie komentarzy, opinii, zdjęć lub innych treści za pośrednictwem udostępnianej przez MISTERWHAT platformy.

1.4 Użytkownicy i Klienci mogą występować o usługi dostępne po rejestracji lub bez niej wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków. Pracownicy MISTERWHAT nie są uprawnieni do zawierania żadnych dodatkowych porozumień ustnych. Wyłączone jest działanie odmiennych warunków. Niniejsze Warunki obowiązują również w przypadku, gdy MISTERWHAT przychyli się do nieobjętego nimi wniosku Klienta, mając świadomość odmienności sytuacji.

2. Podstawowe warunki korzystania z serwisu

2.1 Korzystając z usług Portalu, Klient lub Użytkownik wyraża zgodę na bezwzględne przestrzeganie Warunków przez cały okres korzystania z MISTERWHAT.

2.2 Aby zaprezentować swoją działalność lub uzyskać dostęp do poszczególnych usług Klient musi dokonać rejestracji. Rejestracja w MISTERWHAT jest bezpłatna. Jeżeli Klient nie wypełni formularza rejestracyjnego, to w przypadku pozyskania danych ze źródeł ogólnodostępnych, które nie są chronione prawem autorskim i które są dostępne dla każdego, MISTERWHAT zastrzega sobie prawo do usunięcia danych bez pisemnego powiadomienia Klienta, kiedy nie będzie możliwe ich zaktualizowanie na podstawie źródeł ogólnodostępnych, które nie są chronione prawem autorskim i które są dostępne dla każdego. Wszelkie informacje podawane przez Klienta, wymagane w formularzu rejestracyjnym, winny być zgodne z prawdą, pełne oraz aktualne. Klient zobowiązany jest regularnie weryfikować publikowane treści oraz aktualizować dane kontaktowe i inne informacje. W razie niedopełnienia przez Klienta obowiązku bezwzględnej prawdziwości i kompletności danych wprowadzanych w polach oznaczonych jako obowiązkowe serwisowi MISTERWHAT przysługuje prawo tymczasowego lub trwałego usunięcia jego konta oraz pozbawienia Klienta prawa do korzystania z usług MISTERWHAT, do których wymagana jest rejestracja.

2.3 Z usług, do których wymagana jest rejestracja, korzystać mogą jedynie osoby fizyczne o nieograniczonej zdolności prawnej, które ukończyły 18 rok życia oraz uprawnione osoby prawne i fizyczne posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie dowolnego kraju. W przypadku zmiany kraju zamieszkania przez Klienta dostęp do Portalu zostanie automatycznie zamknięty lub, jeżeli ma to zastosowanie, dane zostaną przeniesione do Portalu w kraju nowego miejsca zamieszkania. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia MISTERWHAT o trwałej zmianie miejsca zamieszkania.

2.4 Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z usług Portalu bez zgody i nadzoru rodziców. Określenie, które usługi odpowiednie są dla nieletnich spoczywa w gestii ich prawnych opiekunów i serwis MISTERWHAT nie ponosi odpowiedzialności za żaden przypadek korzystania z usług bez nadzoru rodzicielskiego.

3. Informacje do wiadomości Klientów i Użytkowników

3.1 Klienci mogą prezentować swoją działalność i firmy w celu bezpłatnego korzystania z usług oferowanych przez MISTERWHAT.

3.2 Korzystanie z usług Portalu MISTERWHAT oraz jego funkcji wyszukiwania nie pociąga za sobą żadnego stosunku umownego pomiędzy Użytkownikiem a MISTERWHAT. W związku z tym nie będą miały miejsca roszczenia umowne bądź quasiumowne przeciwko MISTERWHAT. Podobnie nie będą miały miejsca żadne roszczenia przeciwko MISTERWHAT w związku z usługami dotyczącymi publikacji w Internecie.

3.3 MISTERWHAT przekazuje Użytkownikom i Klientom samo prawo do korzystania z informacji udostępnionych przez MISTERWHAT. Prawo to jest nieograniczone co do czasu i przestrzeni oraz jest ograniczone do wyszukiwania i wykorzystywania informacji jedynie na własny użytek. Każde inne wykorzystanie informacji udostępnionych przez MISTERWHAT jest bezwzględnie zakazane. Do niedozwolonego wykorzystania udostępnionych informacji zalicza się: wykorzystanie informacji udostępnionych przez MISTERWHAT na użytek przemysłowy bądź komercyjny, częściowe bądź całkowite powielanie, sprzedaż, rozpowszechnianie, przekazywanie, publikacja informacji i danych dostępnych w Portalu, tworzenie katalogów lub cyfrowych bądź drukowanych baz danych, przekazywanie informacji osobom trzecim. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu jedynie w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

3.4 MISTERWHAT oferuje usługę w istniejącym kształcie i w miarę dostępności, bez żadnej dodatkowej gwarancji, dorozumianej bądź wyraźnej, za zawarte w nim treści, ich wykorzystanie oraz dostępność. MISTERWHAT nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego dostępu do Portalu i jego Usług, który może być uzależniony od czynników będących poza jego kontrolą. Przykładowo dostęp do Portalu i jego usług może być zawieszony bądź przerwany (czasowo lub trwale) w związku z jakimikolwiek problemami technicznymi, wypadkami lub naruszeniem warunków korzystania z serwisu. W żadnym wypadku MISTERWHAT nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników lub Klientów za skutki przerwania bądź zawieszenia usług.

3.5 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie prawa do treści publikowanych w Portalu, w szczególności prawa autorskie i prawo do korzystania z treści, np. baz danych i plików zawierających dane kontaktowe należą do MISTERWHAT lub do osób trzecich, w szczególności do Klientów i licencjodawców. Bazy danych zamieszczone w Portalu chronione są prawami autorskimi.

3.6 Należący do MISTERWHAT kod źródłowy, oprogramowanie, dane, logotypy, teksty, obrazy, grafiki, układ i projekt strony chronione są prawami autorskimi oraz, gdy ma to zastosowanie, przepisami w zakresie ochrony znaków towarowych. Zamieszczone w Portalu znaki towarowe i logotypy stanowią własność MISTERWHAT. O ile nie określono inaczej, prawa autorskie do oprogramowania, programów, kodu źródłowego, grafik, projektu tekstów, danych itd. należą do MISTERWHAT. Użytkownicy/Klienci wyrażają zgodę na to, iż logotypy, znaki towarowe, treści, informacje, oprogramowanie, kod, dane oraz wszelkie inne znajdujące się w Portalu rozwiązania techniczne, twórcze czy graficzne stanowią własność MISTERWHAT i mogą być wykorzystywane przez Użytkownika/Klienta wyłącznie na potrzeby korzystania z Portalu i jego Usług. Wszelkie niedozwolone wykorzystywanie, w tym m.in. częściowe bądź całkowite powielanie, sprzedaż, modyfikacja, rozpowszechnianie, przekazywanie, publikacja, jest zakazane i podlegać będzie przepisom prawa cywilnego i karnego. Powielanie lub inne wykorzystywanie dozwolone jest jedynie za każdorazową pisemną zgodą.

3.7 Klient lub Użytkownik dopuszczający się naruszenia praw związanych z korzystaniem z serwisu internetowego ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki takiego naruszenia.

3.8 Klient lub Użytkownik może udostępnić osobom trzecim usługi oferowane przez MISTERWHAT jedynie za uprzednią pisemną zgodą MISTERWHAT, o ile taką osobą trzecią nie jest Użytkownik końcowy lub osoba odwiedzająca serwis internetowy Klienta lub Użytkownika, korzystająca z tych usług jedynie na własny użytek.

3.9 Użytkownik lub Klient winien niezwłocznie zgłosić do MISTERWHAT wszelkie błędy lub inne zagrożenia bądź nadużycia spowodowane przez osoby trzecie.

3.10 Użytkownicy lub Klienci nie mogą zamieszczać ani przesyłać pocztą elektroniczną czy też w jakikolwiek inny sposób żadnych wirusów ani innych programów mających na celu uszkodzenie bądź ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu czy urządzeń służących do telekomunikacji. W przypadku wszelkich informacji przesyłanych pocztą elektroniczną bądź w jakikolwiek inny sposób, czy to publicznie udostępnianych, czy przesyłanych prywatnie, w tym zdjęć, filmów, grafik, wiadomości, danych, tekstu, oprogramowania, dźwięku czy jakichkolwiek innych treści, całkowita odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na osobie, która przesyła daną treść.

3.11 Mimo okresowego monitorowania Portalu serwis MISTERWHAT nie może zagwarantować, że Portal jest wolny od wirusów i innych potencjalnie groźnych programów. Wyłączna odpowiedzialność za stosowanie wszelkich środków bezpieczeństwa i aktualnego oprogramowania niezbędnego do ochrony sprzętu leży po stronie Użytkownika/Klienta.

3.12 MISTERWHAT nie weryfikuje żadnych treści zamieszczanych w Portalu przez zarejestrowanych Klientów lub Użytkowników i nie gwarantuje (ani nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie) poprawności, jakości, rzetelności, oraz kompletności tych treści. Użytkownicy i Klienci winni traktować informacje zawarte w Portalu jako wskazówki oraz przyjąć do wiadomości, iż MISTERWHAT nie ponosi odpowiedzialności za żaden przypadek zamieszczenia w Portalu informacji niepełnych, niepoprawnych bądź niepodania informacji.

3.13 MISTERWHAT nie kontroluje treści zamieszczonych przez Użytkowników i Klientów. Treść profilu firmy nie może zawierać żadnych spośród następujących treści: wulgarny język, treści związane z nietolerancją na tle rasowym lub skierowane przeciwko jakiejkolwiek osobie, grupie lub organizacji, pornografia, treści przeznaczone osób dorosłych, hakerstwo, treści dotyczące nielegalnych narkotyków bądź związanych z nimi akcesoriów, sprzedaż piwa lub mocnego alkoholu, hazard i treści z nim związane, sprzedaż tytoniu i produktów z nim związanych, broń i amunicja oraz wszelkie inne treści, które są sprzeczne z prawem, naruszają prawa innych osób bądź promują działalność sprzeczną z prawem. MISTERWHAT zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia profilu firmy zawierającego którekolwiek z powyższych treści. Ponadto nie zezwala się na publikację jakichkolwiek danych, tekstów, obrazów, plików, linków, oprogramowania bądź innych treści, które MISTERWHAT uzna za szkodliwe, niezgodne z prawem, naruszające czyjeś dobre imię, obraźliwe, napastliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści, nieprzyzwoite bądź w jakikolwiek inny sposób kontrowersyjne.

3.14 MISTERWHAT szanuje wolność słowa Użytkowników i Klientów. Jednakże wymaga się, aby wolność ta była realizowana w granicach prawa, bez jakiegokolwiek naruszania praw żadnej firmy, profesjonalisty, spółki czy organizacji. Zarejestrowani Użytkownicy mogą dodawać komentarze, opinie i inne treści dotyczące poszczególnych firm. Rejestrując się, Użytkownicy przyjmują do wiadomości, iż ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści, które dodadzą poprzez udostępnioną w Portalu platformę do komentowania. W związku z tym MISTERWHAT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Użytkowników i Klientów, którzy naruszają niniejsze Warunki. MISTERWHAT zastrzega sobie prawo zablokowania i usunięcia każdego znieważającego, obraźliwego, dyskryminującego bądź wulgarnego komentarza bądź opinii bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika/Klienta, który go zamieścił. Nie są dopuszczalne opinie i komentarze odnoszące się bezpośrednio do właścicieli bądź pracowników firm. MISTERWHAT nie jest zobowiązany do sprawdzania ani weryfikowania komentarzy i opinii zamieszczanych przez Użytkowników/Klientów. Jednakże MISTERWHAT zastrzega sobie prawo dostępu do tych komentarzy i opinii w każdym czasie i bez uprzedniego powiadomienia w celu sprawdzenia, czy przestrzegane są Warunki. Jeżeli stwierdzone zostanie jakikolwiek naruszenie, czy to faktyczne, zweryfikowane, czy domniemane, MISTERWHAT zastrzega sobie prawo podjęcia wymaganych działań, w tym zawieszenia bądź przerwania świadczenia usługi. MISTERWHAT zastrzega sobie prawo powiadomienia właściwych organów, jeżeli będzie to zasadne.

3.15 Zakazane jest przesyłanie niezamówionych treści w ramach portalu MISTERWHAT. Obejmuje to przesyłanie niezgodnych z prawem i niezamówionych wiadomości, reklam i ofert promocyjnych do osób trzecich. Przy wysyłaniu wiadomości zakazane jest podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących nadawcy, jak również ukrywanie jego tożsamości.

3.16 MISTERWHAT zastrzega sobie prawo sprzedaży powierzchni reklamowej w Portalu i zamieszczania w nim reklam, bezpłatnie bądź za opłatą, według własnego uznania.

4. Bezpieczeństwo i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników

4.1 Użytkownik/Klient zobowiązuje się do korzystania z Portalu i jego Usług zgodnie z włoską ustawą nr 196/2003 dotyczącą przetwarzania danych osobowych, ustawą nr 30/2005 dotyczącą własności przemysłowej, ustawą nr 633/1941 dotyczącą praw autorskich, ustawą nr 70/2003 dotyczącą e-handlu, jak również ustaw zawierających przepisy przeciwko „cyberprzestępstwom”. Powyższy zapis oznacza m.in., iż: Użytkownik/Klient zobowiązuje się: a) nie wykorzystywać Portalu do żadnych celów sprzecznych z prawem; b) nie wykorzystywać Portalu do publikowania czy przekazywania w żaden sposób jakichkolwiek informacji bądź treści nieprawdziwych, obraźliwych, obelżywych, nieuprawnionych, sprzecznych z prawem, dotyczących łamania prawa, pornograficznych, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, rasistowskich, znieważających, oszczerczych; c) nie przekazywać żadnych materiałów, treści, wiadomości zachęcających inne osoby do łamania prawa; d) nie przesyłać niezamówionych treści, nie przesyłać wiadomości komercyjnych lub promocyjnych; e) nie zamieszczać, instalować ani rozpowszechniać wirusów, złośliwego oprogramowania ani innych szkodliwych programów w sieci i systemie. Nie ingerować w informacje dotyczące towarów i osób, a także ich nie uszkadzać i nie usuwać; f) nie podejmować działań, które mogłyby spowodować celowe, nieuzasadnione, ani jakiekolwiek inne przeciążenie Portalu i jego Usług.

4.2 (Bezpieczeństwo i dostęp) Rejestrując się w portalu MISTERWHAT posiadacz konta przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonane za pośrednictwem jego konta. Posiadacz konta nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Użytkownik/Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczne przechowywanie i zachowanie hasła oraz zarządzanie nim i właściwe z niego korzystanie: Użytkownik/Klient zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne działania w celu ochrony i właściwego korzystania z hasła oraz niezwłocznie powiadomić MISTERWHAT o utracie bądź nieuprawnionym użyciu hasła, a także o każdym innym potencjalnym przypadku nadużycia. MISTERWHAT może w każdym czasie i bez uprzedniego powiadomienia zmodyfikować lub zablokować hasło z powodów technicznych lub związanych z bezpieczeństwem, informując o zmianie Użytkownika/Klienta, który następnie będzie musiał wykonać wskazane kroki w celu uzyskania ponownego dostępu do Portalu. Aby zapobiec ewentualnym nadużyciom, posiadacz konta, opuszczając Portal, winien skorzystać z linku „Wyloguj”.

4.3 Klient przesyła wszelkie informacje niezbędne do realizacji usługi. Zastrzega on sobie prawo do przenoszenia i publikacji danych i informacji oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych. MISTERWHAT nieodpłatnie zamieszcza publikowane treści w Internecie na potrzeby swoich Użytkowników.

4.4 Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność i zgodność z prawem przekazywanych przez siebie informacji. W szczególności dotyczy to Klientów posiadających regulowany prawem tytuł zawodowy lub są członkami izb zawodowych (np. architekci, lekarze, rzemieślnicy, prawnicy, notariusze, księgowi). Klient gwarantuje, że zamieszczone dane są zgodne z przepisami krajowymi.

4.5 Klient wyraża zgodę na przejęcie odpowiedzialności cywilnej od MISTERWHAT w odniesieniu do wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z zamieszczenia informacji w sposób niezgodny z prawem. Powyższe zobowiązanie do przejęcia odpowiedzialności obejmuje zobowiązanie do całkowitego przejęcia kosztów obrony procesowej od operatora Portalu (np. koszty zastępstwa procesowego, sądowe, związane z apelacją, opłaty związane z prowadzeniem sprawy).

4.6 MISTERWHAT może przesyłać informacje i wyjaśnienia dotyczące Warunków, w szczególności na adres poczty elektronicznej Klienta. Klient jest odpowiedziany za regularne sprawdzanie skrzynki pocztowej, za pośrednictwem której dokonał rejestracji w MISTERWHAT.

4.7 MISTERWHAT jest uprawniony do regularnego przesyłania Klientowi biuletynów z informacjami o aktualnościach i nowych usługach w ofercie oraz do występowania do Klienta z prośbą o weryfikację i aktualizację opublikowanych informacji dotyczących Klienta. W przypadku, gdy MISTERWHAT poweźmie jakikolwiek podejrzenie, iż opublikowane informacje są nieprawdziwe, nieścisłe, nieaktualne bądź niepełne, może on w każdym czasie zwrócić się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o aktualizację informacji; jeżeli Klient nie odpowie na e-mail, MISTERWHAT zastrzega sobie prawo usunięcia profilu Klienta z portalu.

4.8 Zarejestrowany posiadacz konta ponosi pełną odpowiedzialność za kontrolowanie dostępu do konta oraz za skutki nadużyć popełnionych podczas jego dostępu do konta, wynikające z zaniedbania środków bezpieczeństwa.

5. Prawa związane z korzystaniem z serwisu

5.1 MISTERWHAT jest upoważniony do przechowywania treści oraz przekazywania ich osobom trzecim w celu wypełnienia przepisów prawnych lub orzeczeń sądowych/administracyjnych, o ile jest to wymagane przepisami prawa bądź jest to konieczne, bądź dozwolone przez prawo, na potrzeby wprowadzenia w życie niniejszych Warunków, odpowiedzenia na zarzuty osób trzecich dotyczące naruszenia praw autorskich lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego MISTERWHAT, jego Użytkowników oraz Klientów. MISTERWHAT podkreśla, iż techniczne przetwarzanie i przekazywanie treści przez Klientów może być dokonane za pośrednictwem różnych sieci. Treści mogą ulegać nieznacznym modyfikacjom w celu dostosowania do różnych wymagań sieci lub urządzeń (jak np. różne przeglądarki internetowe).

5.2 Klient potwierdza, że posiada wszelkie prawa niezbędne do publikowania w Internecie wszystkich tekstów i innych materiałów. Klient przenosi na MISTERWHAT wszelkie prawa niezbędne do publikacji jego treści, tj. prawa związane z korzystaniem z serwisu, prawa chroniące usługę i inne prawa, w szczególności prawa do publikowania i powielania obrazów, logotypów, treści itd.

6. Prywatność

6.1 Przedmiotem niniejszej polityki prywatności są dane osobowe. Stanowią je poszczególne informacje o sytuacji osobistej lub materialnej zidentyfikowanych lub możliwych do identyfikacji osób fizycznych. Obejmują one imiona i nazwiska, adresy, daty urodzenia, osobiste numery ewidencyjne, adresy e-mail i podobne informacje.

MISTERWHAT zobowiązuje się do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych do wykorzystywania danych przekazanych przez Klientów wyłącznie w sposób zgodny z prawem. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do serwisu www.misterwhat.pl. MISTERWHAT nie ponosi odpowiedzialności za treści innych serwisów ani stron, do których dostęp jest możliwy za pośrednictwem linków dostępnych w Portalu, a którymi MISTERWHAT nie zarządza.

Katalog działalności Misterwhat oferuje bezpłatny dostęp do informacji stanowiących domenę publiczną, które nie są chronione prawem autorskim i które są dostępne dla każdego (nazwa, adres, numer telefonu), na temat firm i profesjonalistów działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Użytkownicy/Klienci mogą dodawać, edytować, usuwać dane bezpłatnie po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia pocztą elektroniczną (w wiadomości będzie znajdować się link, który należy kliknąć w celu potwierdzenia rejestracji). MISTERWHAT przetwarza dane zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie ochrony danych, mając na względzie fakt, iż dane dotyczą działających publicznie spółek, profesjonalistów i organizacji, do których możliwy jest bezpośredni dostęp za pośrednictwem szeregu ogólnodostępnych źródeł, które nie są chronione prawem autorskim i które są dostępne dla każdego; jako takie dane te mogą być przetwarzane przez osoby trzecie, które muszą stosować się do przepisów kodeksu ochrony danych, w tym art. 130 dotyczącego niezamówionej/niepożądanej komunikacji. Każdy podmiot: spółka/profesjonalista/organizacja wymieniony w MISTERWHAT może egzekwować swoje prawa na podstawie art. 7 ustawy nr 196/03, w tym prawo do: Otrzymania potwierdzenia istnienia zbioru jego danych osobowych i uzyskania ich w formie umożliwiającej ich odczytanie; Wystąpienia o aktualizację, modyfikację, korektę, połączenie, usunięcie dotyczących go informacji. W celu wyegzekwowania powyższych praw należy skontaktować się z Fabulabs s.r.l, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: info@misterwhat.pl lub faksem pod numerem +39 0382.049305.

6.2 Powyższych warunków poufności nie stosuje się do publikowanych przez MISTERWHAT informacji nieobjętych ustawą o ochronie danych osobowych, np. dotyczących osób prawnych lub pseudonimów.

6.3 Prosimy o powiadomienie nas w przypadku, gdy któryś z wpisów w Portalu narusza Państwa prawa. Każdy problematyczny wpis zostanie usunięty.

6.4 Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych: Gdy Użytkownik odwiedza serwis, MISTERWHAT, jak większość serwisów internetowych, gromadzi i wykorzystuje dane zawarte w rejestrach zdarzeń. Informacje zawarte w rejestrach zdarzeń zawierają adres IP (protokół internetowy), określenie dostawcy usługi internetowej, przeglądarki, z której Użytkownik korzysta, odwiedzając serwis, czas odwiedzin oraz wykaz stron, które Użytkownik odwiedził w serwisie. Następnie dane te są analizowane w celu uzyskania szacunkowych informacji na temat korzystania z systemu na potrzeby poprawy jakości usług i opracowania statystyk zbiorczych. W celu ochrony tych danych wdrożone zostały procedury zapewniające ich bezpieczeństwo. Zgromadzone dane nie są wykorzystywane do żadnych celów prywatnych ani komercyjnych, a dotyczące Państwa informacje nigdy nie są sprzedawane osobom trzecim. Ponadto gromadzimy dane osobowe tylko w przypadku dobrowolnego ich udostępnienia. Korzystanie z niektórych naszych usług wymaga rejestracji. Państwa dane osobowe, niezbędne do indywidualnego zrealizowania tego celu, są gromadzone i wykorzystywane jedynie w sposób zgodny z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Jeżeli podczas rejestracji gromadzone są dane niewymagane do funkcjonowania serwisu, są one oznaczone jako nieobowiązkowe.

6.5 Użytkownicy i Klienci MISTERWHAT winni korzystać z Portalu i jego usług zgodnie z włoską ustawą nr 196/2003 dotyczącą przetwarzania danych osobowych, ustawą nr 30/2005 dotyczącą własności przemysłowej, ustawą nr 633/1941 dotyczącą praw autorskich, ustawą nr 70/2003 dotyczącą e-handlu, jak również ustaw zawierających przepisy przeciwko „cyberprzestępstwom”. Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię i nazwisko danej osoby fizycznej, jej adres, adres e-mail, numer telefony numer faksu oraz ewentualną fotografię. MISTERWHAT nie czerpie żadnych osobistych korzyści ze zgromadzonych informacji. Szczegółowe informacje dotyczące prawa dostępu do danych i ich modyfikacji przez uprawnione osoby fizyczne zawarte są w niniejszych Warunkach.

6.6 W celu poprawy jakości usług oferowanych naszym Użytkownikom i Klientom w niektórych elementach serwisu MISTERWHAT wykorzystane są pliki „cookies”; są one używane do przechowywania informacji oraz umożliwienia działania niektórych funkcjonalności serwisu, jak np. możliwość zalogowania do niektórych naszych usług. Ponadto w serwisie MISTERWHAT zamieszczamy reklamy pochodzące od osób trzecich. Niektórzy z tych reklamodawców mogą w swoich reklamach stosować technologie jak m.in. „cookies”, co oznacza, iż reklamodawcy ci również otrzymają informacje zawierające adres IP Użytkownika, określenie jego dostawcy usługi internetowej, przeglądarki, z której Użytkownik korzysta, odwiedzając serwis, a w niektórych przypadkach także informację o tym, czy Użytkownik ma zainstalowane wtyczki Flash. Na ogół informacje te wykorzystywane są w celu geolokalizacji, jak np. pokazywanie londyńskich restauracji na terenie Londynu czy wyświetlanie pewnych ogłoszeń na podstawie odwiedzanych serwisów np. wyświetlanie reklam odzieży sportowej Użytkownikowi odwiedzającemu serwisy dotyczące gry w golfa. Użytkownik może w ustawieniach przeglądarki zablokować lub wybiórczo wyłączyć „cookies” pochodzące z naszego serwisu bądź od osób trzecich. Jednakże może to mieć wpływ na korzystanie z MISTERWHAT, jak również z innych serwisów. Może to m.in. uniemożliwić logowanie do usług lub programów np. do własnego konta.

6.7 Użytkownik może wystąpić na piśmie o nieodpłatną informację na temat swoich danych osobowych, które są przechowywane przez MISTERWHAT. Państwa wnioski, jak również korekty, blokady czy usunięcie danych zostaną wprowadzone bezzwłocznie, o ile nie są sprzeczne z prawem. Prosimy o kontakt w przypadku pytań lub uwag dotyczących korzystania przez naszą spółkę z danych osobowych. Prosimy mieć na uwadze fakt, iż wiadomości poczty elektronicznej mogą być odczytane przez osoby trzecie. W przypadku przesyłania informacji poufnych prosimy o skorzystanie z poczty tradycyjnej lub faksu. Zapraszamy do kontaktu przy użyciu następujących danych kontaktowych: FABULABS S.p.A. - Via Ticinello 22 - 27100 Pavia - WŁOCHY – e-mail: info@misterwhat.pl - faks: +39 0382 049305.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

7.1 MISTERWHAT nie ponosi odpowiedzialności za treści i działania Użytkowników lub Klientów Portalu. Nie mogą one być przypisane operatorowi serwisu www.misterwhat.pl i nie odzwierciedlają jego przekonań. Treści te obejmują linki, informacje o profilu, recenzje, komentarze, fotografie oraz filmy zamieszczone na stronach serwisu.

7.2 MISTERWHAT przykłada wielką wagę do tego, aby usługi były niezawodne i aby występowało jak najmniej przerw w ich działaniu. Nie można jednak wykluczyć wystąpienia przerw spowodowanych względami technicznymi bądź usterkami serwera i MISTERWHAT nie ponosi odpowiedzialności za takie przerwy.

7.3 MISTERWHAT nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem przez Klientów lub Użytkowników z katalogu działalności, jako że w przypadku takich bezpłatnych usług w sensie prawnym brak jest umowy o świadczenie usług. W związku z tym nie mogą mieć miejsca roszczenia dotyczące utraty zysków, roszczenia rekompensaty ze strony osób trzecich ani dotyczące innych bezpośrednich czy też pośrednich szkód powstałych w wyniku przerw bądź niewłaściwego korzystania z serwisu przez Użytkownika/Użytkowników.

8. Prawa związane z treściami ogólnodostępnymi

8.1 Publikując treści lub pliki w miejscach ogólnodostępnych, Klient lub Użytkownik przekazuje serwisowi MISTERWHAT prawo do korzystania z tych treści (w całości lub w części) na skalę globalną w zakresie ich powielania, modyfikacji, dostosowania i publikacji, o ile ma to na celu wyłącznie prezentację, rozpowszechnianie oraz promocję przedmiotowych treści

8.2 Powyższe prawo zachowuje ważność wyłącznie w okresie, w którym treści te są publikowane przez Klienta bądź Użytkownika. Klienci mogą w każdym czasie usuwać z Portalu publikowane treści.

8.3 W przypadku gdy Klient bądź Użytkownik nie dysponuje prawem do publikowania poszczególnych treści, musi on zagwarantować, iż dysponent tych praw wyraża zgodę na przeniesienie praw zgodnie z powyższymi postanowieniami.

8.4 Klient przyjmuje do wiadomości, iż może zostać poproszony o podanie pseudonimu, który będzie mógł być wykorzystywany przy wnioskowaniu o usługi, w celu bardziej precyzyjnego dostosowania obecnych i przyszłych usług do wymogów Klienta. Zgodnie z przepisami prawa potwierdzone dane opatrzone pseudonimem nie będą łączone z danymi posiadacza pseudonimu. MISTERWHAT będzie korzystał z tych danych jedynie na własne potrzeby oraz w interesie swoich Klientów w celu opracowania nowych usług. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

9. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

9.1 MISTERWHAT stosuje wszelkie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych uwierzytelniających, haseł i innych danych rejestrowanych dla bezpieczeństwa przed uszkodzeniem, ingerencją, utratą czy nieuprawnionym dostępem. Środki stosowane w celu wypełnienia wymogów ochrony są zgodne z powszechnie przyjętymi standardami w tym zakresie.

10. Właściwość sądu

10.1 Jedynym miejscem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących usług oferowanych przez MISTERWHAT jest Pavia (Włochy). Do wszelkich roszczeń wynikających z sytuacji opisanych w niniejszych Warunkach lub mających z nimi związek stosuje się prawo włoskie.

11. Rozłącznoś

11.1 Jeżeli niektóre postanowienia niniejszych Warunków staną się w całości lub w części nieważne bądź przestaną obowiązywać z mocy prawa, pozostałe postanowienia Warunków pozostaną w mocy. W miejsce zapisów, które utraciły ważność, automatycznie wchodzą przepisy prawa. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku ewentualnych braków w niniejszych Warunkach.

12. Pliki cookieNiniejsza Polityka Cookie wyjaśnia, czym są pliki cookie, jakie typy plików cookie używamy na stronie MisterWhat i w jaki sposób można je zmienić lub usunąć. Mamy nadzieję, że pomoże ci ona zrozumieć, w jaki sposób używamy plików cookie.

Co to są piki cookie?

Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, które są przechowywane na twoim komputerze lub urządzeniu przenośnym i zawierają dane dotyczące konkretnej strony internetowej. Pliki cookie zostają umieszczone na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika przez tę właśnie stronę internetową i są używane za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza tę stronę. Są powszechnie stosowane, by umożliwić działanie stron internetowych lub sprawić, by działały lepiej i wydajniej, by ułatwić używanie stron internetowych i wspomóc działanie funkcji potrzebnych użytkownikowi. Pliki cookie umożliwiają stronom internetowym rozpoznanie cię i zapamiętanie ważnych informacji, dzięki którym używanie danej strony internetowej jest dla ciebie korzystniejsze, na przykład poprzez zapamiętanie preferencji użytkownika. Używamy plików cookie przede wszystkim do zbierania danych, które pomagają nam ulepszyć naszą stronę internetową, takich jak: które miejsca naszej strony są odwiedzane, w jaki sposób użytkownicy wchodzą na podstrony i na jakie ikony znajdujące się na stronach lubią klikać. Do informacji zazwyczaj zbieranych przez pliki cookie zalicza się informacje na temat twojego użytkowania Strony MisterWhat, twojej przeglądarki, adresu IP twojego urządzenia, w jaki sposób znalazłeś się na Stronie MisterWhat, etc.
Istnieją różne rodzaje plików cookie. Używając tej Strony zgadzasz się na naszą politykę cookie. Jeśli chcesz ograniczyć lub zablokować pliki cookie przeglądarki ustawione na twoim urządzeniu, możesz to zrobić w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Opcja Pomoc twojej przeglądarki powinna wyjaśnić ci, jak to zrobić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i o tym, jak zmienić ustawienia przeglądarki, możesz odwiedzić stronę internetową www.aboutcookie.org, która zawiera przestępne informacje o tym, jak to zrobić w przypadku większości przeglądarek internetowych. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookie spowoduje najprawdopodobniej zmiany w wydajności i funkcjonalności tej Strony, lub nie będziesz mógł używać niektórych usług oferowanych przez tę Stronę. Jeśli wyłączysz pliki cookie, nie możemy zagwarantować, że wszystkie usługi i udogodnienia oferowane przez tę Stronę będą działały lub że będą działały poprawnie podczas twojej wizyty. 


Rodzaje użytych plików cookie

Poniżej możesz znaleźć więcej informacji na temat rodzajów plików cookie użytych na tej Stronie.

Niezbędne pliki cookie

Te pliki są konieczne do odwiedzenia strony MisterWhat, aby umożliwić ci nawigację przez strony internetowe i używanie dostępnych tam funkcji. Te pliki cookie nie zbierają żadnych informacji na temat twoich zwyczajów w wyszukiwaniu. Bez tych niezbędnych i absolutnie koniecznych plików cookie niektóre części strony nie działałyby.

Analityczne pliki cookie

Analityczne pliki cookie zbierają informację o tym, jak użytkownik korzysta ze Strony MisterWhat i pozwalają nam ulepszyć działanie strony, zaoferować naszym użytkownikom lepsze produkty i usługi oraz wyłapać obszary naszej Strony mogące wymagać konserwacji. Analityczne pliki cookie pokazują nam na przykład, jakie podstrony Stron MisterWhat są najczęściej używane, pomagają nam zauważyć problemy użytkowników z nawigacją, pokazują, gdzie pojawiają się błędne informacje i czy reklamy odnoszą efekt czy nie. To pomaga nam wyróżnić najczęstsze modele używania Stron. Niektóre z używanych przez nas analitycznych plików cookie mogą być udostępnione zaufanym podmiotom zewnętrznym. Zaakceptowanie analitycznych plików cookie jest warunkiem używania Stron MisterWhat i poprzez kontynuowanie używania Stron, wyrażasz zgodę na umieszczenie przez nas analitycznych plików cookie na twoim urządzeniu. Te pliki cookie są używane wyłącznie do celów statystycznych, nie zbierają informacji, która mogłaby zidentyfikować daną osobę i nie możemy zidentyfikować cię poprzez używanie tych plików cookie. Wszystkie informacje dostarczane przez te pliki są anonimowe. 


Pliki cookie poprawiające funkcjonalność

Używamy plików cookie poprawiających funkcjonalność aby zapamiętać, jak używasz Stron MisterWhat i jakich dokonujesz wyborów. Na przykład pliki cookie poprawiające funkcjonalność pozwalają tej Stronie na zapamiętanie twojej nazwy użytkownika, szczegółów dotyczących logowania i zmian, które wprowadzasz na Stronie podczas twojej wizyty. Nie możemy zidentyfikować cię osobiście poprzez użycie tych plików cookie. Te pliki nie śledzą też twoich zwyczajów w nawigowaniu, ale pomagają nam przedstawiać ci reklamy.

Pliki cookie reklamowe

Pliki cookie reklamowe zbierają informacje o twoich zwyczajach w nawigowaniu, by móc dostosować reklamę do ciebie i twoich zainteresowań oraz by pomóc ocenić wydajność reklam znajdujących się na Stronie. Używamy plików cookie podmiotów zewnętrznych, aby dostosować reklamę do treści/odwiedzanych przez ciebie stron i do twoich zainteresowań. Strony MisterWhat używają reklamowych plików cookie, aby dostarczyć agencjom i sieciom reklamowym takim jak Google, Criteo i innym informacje o twoich wizytach, tak by mogły przedstawić ci stosowne reklamy, które mogą być dla ciebie interesujące; mamy odnośniki do sieci społecznych takich jak Facebook i Twitter, które mogą potem wykorzystać informacje o twoich wizytach w celu przedstawienia ci dostosowanej reklamy w innych miejscach.

Inne pliki cookie

Niektóre z plików cookie na Stronach MisterWhat są zarządzane przez podmioty wewnętrzne, takie jak Google, Facebook i Twitter. Nie kontrolujemy tych podmiotów zewnętrznych ani ich używania plików cookie i nie jesteśmy w stanie zarządzać tymi plikami cookie. Odwiedź strony internetowe tych podmiotów zewnętrznych, aby dowiedzieć się, jak używają plików cookie.

Jak kontrolować pliki cookie

Nie musisz zaakceptować plików cookie i możesz w dowolnym momencie odmówić zaakceptowania plików cookie na Stronach MisterWhat poprzez zmianę ustawień twojej przeglądarki, które umożliwiają odrzucenie cookie. Więcej informacji o tym, w jaki sposób zablokować pliki cookie możesz znaleźć na stronie internetowej producenta twojej przeglądarki poprzez opcję pomocy. Pamiętaj o tym, że jeśli pliki cookie są zablokowane, nie wszystkie funkcje znajdujące się na stronach MisterWhat mogą działać jak jest to przewidziane. 
 Może będziesz zainteresowany poniższymi źródłami informacji:
- Aby się dowiedzieć, jak Google używa informacji, gdy ty używasz stron lub aplikacji jego partnerów, odwiedź: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/
- Więcej informacji o plikach cookie DubbleClik i o tym, jak je wyłączyć: https://support.google.com/adsense/answer/2839090

- Więcej informacji o Google Analytics, również dotyczących wyłączenia opcji, przejdź do:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245 i https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

- Więcej informacji o polityce prywatności Criteo, praktykach reklamowych i informacje o tym, jak chronić się przed śledzeniem przez Criteo w celach reklamowych, przejdź do http://www.criteo.com/pl/privacy/

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o internetowych agencjach reklamowych, programach partnerskich i o tym, w jaki sposób używa się plików cookie w celach reklamowych, przejdź do strony http://www.youronlinechoices.com/pl/. Jest to pomocny portal prowadzony przez IAB (Internet Advertising Bureau), zawiera wszystkie informacje o reklamach online i o wyborach, których możesz dokonać. Aby uniknąć bycia śledzonym przez internetowe agencje reklamowe i inne organizacje, odwiedź stronę http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.